Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú práva a povinnosti zákazníkov a prevádzkovateľa internetového obchodu Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography, so sídlom Ľuda Zúbka 4, 841 01 Bratislava, IČO: 41 336 062, DIČ: 1074834288, tel.: +421 903 565 123 (ďalej len „prevádzkovateľ“) pri predaji tovaru na webe www.matuslago.com..

2. Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

5. Zákazníkom sa rozumie kupujúci a spotrebiteľ.

6. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ, ktorý v internetovom obchode na webe www.matuslago.com ponúka tovary na predaj zákazníkom.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

8. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

9. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup na webe www.matuslago.com.

10. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho zákazníka na základe špecifikácie danej zákazníkom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

11. Odberné miesto – BCP s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava

II. Nákup na www.matuslago.com

1. Zákazníci môžu nakupovať tovar on-line priamo na stránke www.matuslago.com a to vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky. Súčasťou elektronickej objednávky je odsúhlasenie týchto podmienok. Vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky na webe www.matuslago.com dávajú zákazníci súhlas s týmto podmienkami a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

2. Ponuka tovaru predávajúceho je zverejnená na stránke www.matuslago.com.

3. Vybraný tovar si majú zákazníci možnosť objednať (vložiť do košíka) na stránke www.matuslago.com a na základe tam zadaných podmienok (cena, poštovné, spôsob platby, spôsob distribúcie).

4. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci poskytuje rôzne spôsoby distribúcie tovarov a rôznu výšku poštovného v závislosti od spôsobu distribúcie, či veľkosti tovaru.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je rozdielna od adresy bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú pre predávajúceho za záväzné pokiaľ predávajúci objednávku nepotvrdí zákazníkovi. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému prevádzkovateľa, ktoré zákazník obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia zákazníka o obdržaní jeho objednávky.

3. Predávajúci po obdržaní elektronickej objednávky preverí dostupnosť objednaných tovarov, ktoré si zákazník objednal u predávajúceho, a v prípade, že objednané tovary sú dostupné, potvrdí zákazníkovi objednávku.

4. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, k akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim zákazníkovi.

5. Predávajúci, ktorý ponúka tovary na www.matuslago.com má právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (tzn. predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v pri príslušnom tovare na stránke www.matuslago.com v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). V prípade, že kúpna cena tovaru sa líši od kúpnej ceny tovaru zverejnenej na www.matuslago.com, predávajúci o tom informuje zákazníka. V takomto prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza až momentom doručenia akceptácie zmenenej kúpnej ceny zákazníkom predávajúcemu.

6. Zákazník berie na vedomie, že v prípade objednávky viacerých tovarov v rámci jednej objednávky nemusí byť objednávka potvrdená kompletne, teda že predávajúci má právo časť objednávky zamietnuť. V tomto prípade zákazník hradí len pomernú časť sumy za uvedenej v objednávke.

7. Pri čiastočnom schválení objednávky je predávajúci povinný informovať zákazníka ešte pred jej potvrdením o tom, že objednávka nebude vybavená kompletne. Zákazník má právo neudeliť súhlas s čiastočným vybavením objednávky a teda neuskutočniť nákup tovaru. Ak zákazník potvrdí, že súhlasí s čiastočným vybavením objednávky, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia akceptácie čiastočnej objednávky zákazníkom predávajúcemu.

8. Akákoľvek korešpondencia súvisiaca s objednávkami tovarov medzi zákazníkmi a predávajúcim prebieha formou elektronickej pošty.

IV. Storno objednávky

1. Každý zákazník má právo stornovať objednávku pred dodaním príslušných tovarov zákazníkovi, a to zaslaním oznámenia o storne predávajúcemu.

2. V prípade, že zákazník chce stornovať objednávku pred dodaním tovaru avšak po uhradení kúpnej ceny zákazníkom, dohodne zákazník s predávajúcim vrátenie kúpnej ceny zákazníkovi (spôsob a lehotu).

3. Postup pre prípad zrušenia objednávky po dodaní príslušných tovarov zákazníkovi, je opísaný v čl. VII (Záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy).

V. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Ceny tovarov uvedené na stránke www.matuslago.com platia výhradne pre nákup tovarov prostredníctvom www.matuslago.com. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru a balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise tovaru zverejnenom na www.matuslago.com.

2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3. Zákazníci môžu využiť nasledovné možnosti platby:
a. DOBIERKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu)
b. PLATBA VOPRED prostredníctvom: služby PayPal alebo platobnej brány TrustCard, ktorá umožňuje platbu prostredníctvom platobných kariet Visa, MasterCard a Maestro

4. V prípade platby na dobierku zákazník zaplatí kúpnu cenu po doručení zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty a úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment zaplatenia pri prevzatí zásielky.

5. V prípade platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

6. Kúpna cena je uhrádzaná na bankový účet predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania zákazníkovi uvedené v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim do miest plnenia zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:

a. DOBIERKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu);
b. DOPORUČENÁ ZÁSIELKA (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu)
c. KURIÉRSKA SLUŽBA (distribúcia prebieha kuriérskou službou, ktorú si zvolí daný predávajúci a za podmienok potvrdených v elektronickej objednávke); alebo
d. základe dohody so zákazníkom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

2. V prípade, že si zákazník zvolí typ doručenia tovarov iný ako na dobierku, musí byť celá suma kúpnej ceny uhradená na účet predávajúceho vopred.

3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na zákazníka, ktorý má tovary v držbe znáša zákazník nebezpečenstvo škody na veci a má všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovary na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5. Predávajúci dodá tovar zákazníkovi, čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na účet predávajúceho (v prípade, ak si zákazník zvolí formu distribúcie, kde sa vyžaduje platba vopred) alebo po uzatvorení kúpnej zmluvy (v prípade, ak si zákazník zvolí distribúciu na dobierku). Dodacie lehoty sú uvedené na pri ponuke jednotlivých tovarov na stránke www.matuslago.com. Zákazník berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať zákazníkovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase  zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo navrhne zákazníkovi dodanie alternatívneho tovaru.

6. V prípade, že zákazník požaduje tovar do určitej doby, je povinný odkomunikovať túto požiadavku v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za vybavenie objednávky prednostne v prípade, ak zákazník požaduje tovar do určitého termínu.

7. V prípade nevyzdvihnutia dobierky v termíne určenom Slovenskou poštou bude zásielka vrátená predávajúcemu a ten má právo vrátiť tovary zo zásielky medzi nepredané na www.matuslago.com.

8. Zákazník sa zaväzuje, v prípade objednávky s distribúciou, kde sa vyžaduje platba vopred uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy (finálneho potvrdenia kompletnej alebo čiastočnej objednávky a obdržania informačného mailu o platbe za objednávku — výška platby s poštovným, platobné údaje predávajúceho, variabilný symbol platby a pod.).

9. V prípade, že zákazník neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie prevádzkovateľa do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, predávajúci má právo stornovať objednávku a vrátiť objednané tovary medzi nepredané do svojej ponuky na www.matuslago.com.

10. Zákazník zároveň berie na vedomie, že ak si zvolí distribúciu kde je vyžadovaná platba vopred, objednaná zásielka bude zo strany predávajúceho distribuovaná až po uhradení kúpnej ceny na účet predávajúceho.

11. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby zo strany zákazníka.

12. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je zákazník povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

13. Predávajúci dodá zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

14. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30kg a tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať prevádzkovateľa a zákazníka pred potvrdením objednávky tovaru.

15. V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci so zákazníkom dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

VII. Záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy

1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na zmluvné vzťahy uzatvorené medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a spotrebiteľom.

2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná alebo v Reklamačnom poriadku uvedené inak.

3. Reklamácie sú vybavované podľa Reklamačného poriadku.

4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípadoch, kedy predmetom ktorej je:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený – napr. potraviny,
e. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
g. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

8. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

10. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

12. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o skutočnosti, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

14. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VIII. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od zákazníka vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne na účely súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo a email. Kupujúci fyzická osoba, alebo spotrebiteľ zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu) za účelom prepravy dodávaného tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

3. Pri registrácii má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

4. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
1. identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
2. identifikačné údaje sprostredkovateľa;
3. účel spracúvania osobných údajov,
4. zoznam osobných údajov a
5. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieť,
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľ na základe súhlasu podľa § 11 č. 122/2013 Z.z., oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
6. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
7. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
8. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
9. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa.

5. Právo podľa odseku 5 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

6. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

7. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje kupujúceho fyzickú osobu alebo spotrebiteľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 5 122/2013 Z.z.. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

9. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

10. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ nežije, jej práva, môže uplatniť blízka osoba.

12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa na účely plnenia záväzkov z kúpnej zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľov Slovenská pošta, a.s. a prepravných spoločností, prostredníctvom ktorých bude predávajúci realizovať distribúciu tovarov.

13. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj na predávajúceho – fyzickú osobu (v rozsahu, v akom je to aplikovateľné).

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Zákazník aj predávajúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s ustanoveniami týchto podmienok.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.folklor.sk ktorémukoľvek registrovanému zákazníkovi alebo predávajúcemu bez udania konkrétneho dôvodu.

7. Prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ stránky www.matuslago.com nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky stránky www.matuslago.com a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.matuslago.com bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných predávajúcich a zákazníkov na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu www.matuslago.com.

9. V prípade ukončenia prevádzky webu www.matuslago.com nevyplývajú prevádzkovateľovi žiadne povinnosti voči registrovaným zákazníkom.

10. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií zákazníkov po ukončení fungovania webu www.matuslago.com.

11. Zákazníci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Bratislave dňa 24.03.2020

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography, so sídlom Ľuda Zúbka 4, 841 01 Bratislava, IČO: 41 336 062, DIČ: 1074834288.
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí
tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.